BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc : Nguyễn Xuân Kiên

Nghề nghiệp : Kiến trúc sư

Phó giám đốc: Trần Đức Cường

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

Phó giám đốc: Trần Bích Phương

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư